បណ្ណាល័យ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច

Library Rule

Learning, Sharing, Creation

ម៉ោងធ្វើការ

ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសៅរ៍

ម៉ោង ៨:០០ព្រឹក ដល់

ម៉ោង ៧:០០យប់

សៀវភៅចូលថ្មី


ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន


Library Instruction & How to use E-resource

Read More

សិក្ខាសាលាស្តីពីការធ្វើកាតាឡុក និង​Inter-library loan

Read More

គំរូ សារណា/របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវ

Read More

Patron Login

ណែនាំពីការប្រើប្រាស់សេវាបណ្ណាល័យ


ក្រុមស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច


ក្រុមស្រាវជ្រាវបណ្ណាល័យ