សិក្ខាសាលាស្តីពីការធ្វើកាតាឡុក និង​Inter-library loan

Posted: 10-03-2018

កាលពីថ្ងៃទី១០ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសកលវិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធអន្តរបណ្ណាល័យ និងវិធីសាស្ត្រក្នុងការដាក់លេខសំគាល់សៀវភៅ ជាពិសេស វិធីសាស្ត្រធ្វើកាតាឡុកនៅលើប្រព័ន្ធកូហា។

សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីអាច៖