បណ្ណាល័យ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច
Library Instruction & How to use E-resource

Library Instruction & How to use E-resource


សិក្ខាសាលាស្តីពីការធ្វើកាតាឡុក និង​Inter-library loan

សិក្ខាសាលាស្តីពីការធ្វើកាតាឡុក និង​Inter-library loan


គំរូ សារណា/របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវ

គំរូ សារណា/របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវ


Patron Login

ណែនាំពីការប្រើប្រាស់សេវាបណ្ណាល័យ


ក្រុមស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច


ក្រុមស្រាវជ្រាវបណ្ណាល័យ