បណ្ណាល័យ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច

Library of Royal University of Law and Economics

ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន


អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ សូមជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួន២រូប សម្រាប់បំពេញការងារនៅនាយកដ្ឋានគោលការណ៍គណនេយ្យនិងវិភាគការអនុវត្តថវិកា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ។

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ ត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២