បណ្ណាល័យ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច

Library of Royal University of Law and Economics

ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន


សេចក្ដីជូនដំណឹង

ស្ដីពីការជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន ៣៥នាក់ ឱ្យចូលបម្រើការងារនៅនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ