បណ្ណាល័យ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច

Library of Royal University of Law and Economics

ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន


សេចក្ដីជូនស្ដីពីការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ឌិត និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់របស់សាធារណរដ្ឋឆែក ដល់និស្សិតកម្ពុជា សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤ ចំនួន១៤កន្លែង ដើម្បីទៅបន្តការសិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានានៃសាធារណរដ្ឋឆែក។