បណ្ណាល័យ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច

Library of Royal University of Law and Economics

ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន


សិក្ខាសាលាស្តីពីការធ្វើកាតាឡុក និង​Inter-library loan

    ថ្ងៃទី ១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ បុគ្គលិកបណ្ណាល័យពីនាក់ត្រូវបានអញ្ជើញធ្វើជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធី ជួបជុំបណ្ណារក្សក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។​ ក្នុងនោះ លោក ម៉ៅ បូរ៉ា ត្រូវបានអញ្ជើញជាវាគ្មិនលើប្រធានបទ Union catalog & Inter-library loan, ហើយ លោក គឹម ច័ន្ទត្រាបុត្រ ត្រូវបានអញ្ជើញជាវាគ្មិនលើប្រធានបទ វិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើ កាត់តាឡុងតាមប្រព័ន្ធកូហា។ សិក្ខាសាលានេះធ្វើឡើងដើម្បី បង្ហាញពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗរបស់បណ្ណាល័យដែលអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ណាល័យ ទាំងអស់អាចមានលទ្ធភាពភ្ជាប់គ្នាបាន និងផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យជាមួយគ្នាបាន។ សម្រាប់សិក្ខាសាលានេះបានរៀបចំឡើងដោយសមាគមន៏បណ្ណារក្ស និងឯកសារវិទូរកម្ពុជា សហការជាមួយបណ្ណាល័យនានា ដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងផ្នែកបណ្ណាល័យ។ សម្រាប់ លោក ម៉ៅ បូរ៉ា ដែលជាបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៏មានវិទ្យារបស់បណ្ណាល័យ សភនវស បានធ្វើបទបង្ហាញពីបច្ចេកទេសក្នុងការភ្ជាប់បណ្ណាល័យទាំងអស់បញ្ជូលគ្នា និងលោក គឹម ច័ន្ទត្រាបុត្រ ជាបណ្ណារក្ស នៃបណ្ណាល័យ សភនវស បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីរបៀបក្នុងការទាញទិន្នន័យទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលបណ្ណាល័យទាំងឡាយបានភ្ជាប់គ្នា។

     សិក្ខាសាលាស្តីពីការធ្វើកាតាឡុក និង​Inter-library loan ត្រូវបានចូលរួមដោយបណ្តាបណ្ណារក្សនៃបណ្ណាល័យនានាជាច្រើនទាំងរដ្ឋនិងឯកជន ដោយសារតែសិក្ខាសាលានេះបានផ្តល់នូវចំណេះដឹងថ្មី និងការចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ ដើម្បីអភិវឌ្ឍបណ្ណាល័យនៅកម្ពុជាឲ្យស្របទៅតាមការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យា និងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។