បណ្ណាល័យ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច

Library of Royal University of Law and Economics

ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន


By Library RULE

Library Instruction & How to use E-resource 

Schedule:

- Thursday, 16 November 2018 (9:30-10:30 am)

- Thursday, 16 November 2018 (2:00-3:00 pm)

Note: It is open for RULE’s students,    25 persons will be received for each session.

Online registration https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdup-4G0VgNkn_1SVxEpntVZtOXucK85UtA5ecaT3i-1MpaSQ/viewform?usp=sf_link

More information please contact to

Email: traboth@hotmail.com
Tel: 012407506