បណ្ណាល័យ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច

Library of Royal University of Law and Economics

ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន


គោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រ ស្តីពីបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ ក្នុងវិស័យអប់រំ

   ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ទទួលស្គាល់ថាសមត្ថភាពធនធានមនុស្សខាងផ្នែកបំណិនសតវត្សរ៍ទី២១ ជាពិសេសការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ (បពស) គឺជាកត្តាជំរុញឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេស។ សមត្ថភាពទាំងនេះជួយឲ្យប្រជាជន បង្កើតចំណេះដឹងថ្មីៗ និងប្រែក្លាយចំណេះដឹងទាំងនេះទៅជាការអនុវត្តថ្មី ដើម្បីគាំទ្រដល់ការធ្វើអន្តរកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស ពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាលក្ខណៈ ដោះដូរទំនិញទៅជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មផលិតផល និងសេវាកម្ម ដែលប្រើប្រាស់ចំណេះដឹង កម្រិតខ្ពស់។

   ដើម្បីពន្លឿនការធ្វើអន្តរកម្មទៅរកសេដ្ឋកិច្ចផ្អែកលើចំណេះដឹងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានដាក់ឲ្យអនុវត្តនូវគោលនយោបាយជាច្រ់ើនដើម្បីបង្កើតនូវបរិយាកាសអំណោយផលតាមរយៈការប្រើ់ប្រាស់ បពស។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរវិស័យ បពស នៅកម្ពុជាបានសម្រេចវឌ្ឈនភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការពង្រីកសេវាកម្មនៅទូទាំងប្រទេស។ ការអភិវឌ្ឍទាំងនេះផ្តល់នូវកាលានូវត្តភាពសម្រាប់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ធ្វើកំណែទម្រង់ និងទំនើបកម្មវិស័យអប់រំ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងសមត្ថភាពផ្នែក បពស ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូប។

   ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ទទួលស្គាល់ថា បពស ក្នុងវិស័យអប់រំនេះត្រូវបានរៀបចំ ឡើងដោយឆ្លងកាត់ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវិស័យឯកជន ដៃគូអភិវឌ្ឍ និងភាគីពាក់ព័ន្ធវិស័យអប់រំ។ ឯកសារនេះត្រូវបានតាក់តែងឡើងដើម្បីជួយដល់ការគ្រប់គ្រងវិស័យ បពស ក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មការងារអភិបាលកិច្ច និងការងារគ្រប់គ្រងព្រមទាំងបង្កើនតម្លាភាព និងគណនេយ្យភាព។ 

   រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទទួលស្គាល់ថាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ នឹងក្លាយជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេស និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ ដូច្នេះហើយបានជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានបន្តពង្រឹងបរិយាកាសអំណោយផល បង្កភាពងាយស្រួលដល់ការយក បពស មកប្រើប្រាស់នៅគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់នៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ និងធ្វើទំនើបកម្មឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេស ពីឧស្សាហកម្មដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មទៅជាឧស្សាហកម្មផ្អែកលើពុទ្ធិ និងបំណិនត្រឹមឆ្នាំ២០២៥ តាមរយៈការបង្កើតនូវសេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មទំនើបដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា និងពុទ្ធិជាមូលដ្ឋាន។

 សូមចុចលើលីងខាងក្រោមដើម្បីចូលទៅមើលឯកសារ ៖

https://drive.google.com/file/d/1XXDjoiCi07LBSnGh1MEgfRf1ag6CsA4O/view