បណ្ណាល័យ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច

Library of Royal University of Law and Economics

ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន


ច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

   ច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្តល់វិធានជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកក្នុង និងក្រៅប្រទេស ប្រកបដោយទំនុកចិត្ត តាមរយៈការទទួលស្គាល់សុពលភាព អានុភាព ភាពអាចអនុវត្តបាន និងភាពអាចទទួលយកបាននៃប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក កំណត់ត្រាអេឡិចត្រូនិក និងកិច្ចសន្យាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ព្រមទាំងមានការទទួលស្គាល់យថាភូតភាព នៃកំណត់ត្រាអេឡិចត្រូនិក និងហត្ថលេខាអេឡិចត្រូនិក ដែលកំណត់ដោយស្ថាប័នរដ្ឋនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

   ច្បាប់នេះមានគោលបំណងលើកកម្ពស់កិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ និងការទទួលបានព័ត៏មានច្បាស់លាស់ និងគ្រប់គ្រាន់អំពីទំនិញ ឬ សេវាដាក់លក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ព្រមទាំងជួយរារាំងការប្រព្រឹត្តអំពើទាំងឡាយណាដែលបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងទំនុកចិត្ត។

  ច្បាប់នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយគោរពតាមគោលការណ៍ សកល ដែលត្រូវបានអនុវត្តជាអន្តរជាតិ និងបានរួមបញ្ជូលជាមួយបទពិសោធន៍នៃការអនុវត្តរបស់បណ្តាប្រទេសនានាក្នុងសហគមន៍អាស៊ាន ពិសេសបទបញ្ញត្តិទាក់ទិននឹងការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក។

   ច្បាប់នេះ នឹងរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជា ក្នុងការកសាងក្របខណ្ឌច្បាប់ និងបទដ្ឋានគតិយុត្តនានា ដែលគាំទ្រដល់សកម្មភាព និងប្រតិបត្តិការតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក និងឌីជីថល ដែលចាំបាច់ត្រូវរៀបចំ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ដើម្បីអាចបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលមួយរឹងមាំ ព្រមទាំងត្រៀមទទួលយកនូវការឈានមកដល់នៃបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤។

   ច្បាប់នេះ នឹងផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជាអាចភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងខ្សែសង្វាក់ផលិតក​ម្ម និងទីផ្សារក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ ក៏ដូចជាជំរុញឲ្យមានការច្នៃប្រឌិត និងការបង្កើតទំនិញ និងសេវាថ្មីៗបន្ថែមទៀត។

   ច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ត្រូវបានរៀបចំឡើងមាន ១២ ជំពូក និង ៦៧ មាត្រា រួមមាន៖ ជំពូកទី១ បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ ជំពូកទី២ សុពលភាពនៃទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិក ជំពូកទី៣ ដំណើរនៃទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិក ជំពូកទី៤ កំណត់ត្រាអេឡិចត្រូនិក និងហត្ថលេខាអេឡិចត្រូនិកដែលមានសុវត្ថិភាព ជំពូកទី៥ អន្តរការី និងបុគ្គលផ្តល់សេវាកម្មពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ជំពូកទី៦ កិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ ជំពូកទី៧ សកម្មភាព និងប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ជំពូកទី៨ ភស្តុតាងអេឡិចត្រូនិក ជំពូកទី៩ ការទូទាត់/ឬការផ្ទេរប្រាក់តាមអេឡិចត្រូនិក ជំពូកទី១០ សមត្ថកិច្ច ការប្តឹងតវ៉ា និងនីតិវិធីនៃការផាកពិន័យ ជំពូកទី១១ ទោសប្បញ្ញត្តិ និងជំពូកទី១២ អវសានប្បញ្ញត្តិ។

 ច្បាប់នេះត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៣ នីតិកាលទី៦ ហើយដែលព្រឹទ្ធសភាបានពិនិត្យចប់សព្វគ្រប់លើទម្រង់ និងគតិច្បាប់នេះទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នាសម័យប្រជុំវិសមញ្ញ នីតិកាលទី៤ ហើយដែលត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្ថលេខាប្រកាសឲ្យប្រើនៅថ្ងៃទី២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩។

សូមចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីទាយយកឯកសារ៖

https://www.moc.gov.kh/Portals/0/Docs/OfficialDocs/Royal-Code_E-Commerce-Law-20191108164511997.pdf